Strona główna

Polityka prywatności

Ogólne postanowienia

Mając na uwadze obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Krystyna Nowicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Archipelag Piękna Krystyna Nowicka,  Baranowo. ul. Biała 45, 62-081, NIP: 7772846864, REGON: 361192244. Administrator odpowiada za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych. Można skontaktować się z nim pod adresem e-mail: k.nowicka(at)archipelagpiekna.pl.
 2. Niniejszy dokument ma zastosowanie dla każdego użytkownika Serwisu
 3. Podane w formularzu rezerwacyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania usługi, tj.:
  • rezerwacji zabiegów (zabiegu i terminu),
  • kontaktu telefonicznego w celu potwierdzenia lub zmiany wizyty,
  • ustalenia dotyczące jej przebiegu,
  • ustalenia właściciela przedmiotów pozostawionych w obiekcie,
  • w przypadku potrzeby ustalenia sprawcy szkody i potrzeby dochodzenia roszczeń.
 1. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zarezerwowania zabiegu, zamówienia vouchera, bądź otrzymania faktury.
 2. W przypadku rezerwacji telefonicznej, dane osobowe przekazywane są w formie ustnej. W takiej sytuacji, osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wskazanym w poprzednim punkcie.
 3. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu osoby dokonującej rezerwacji,
  • rodzaj zabiegu oraz wywiad zdrowotny (karta klienta) zebrany przed wykonaniem danego zabiegu,
  • wizerunek osób przebywających w obiekcie.
 1. Ze względów bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany. W trakcie pobytu w obiekcie Archipelag Piękna rejestrowane są wizerunki osób przebywających w nim. Administrator danych po zakończeniu zabiegu przechowuje i przetwarza dane osobowe w celach archiwalnych przez okres do 3 lat.
 2. Administrator dochowa wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkownika, w tym utratę, ujawnienie, zniszczenie, dostęp osób niepowołanych oraz niewłaściwe ich wykorzystanie. Administrator stosuje właściwe systemy i procedury, aby umożliwić (rejestrowany) dostęp do danych wyłącznie osobom upoważnionym, w zakresie niezbędnym jedynie do realizacji zlecenia. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa do zabezpieczenia danych osobowych, za każdym razem, gdy są przetwarzane przez nie na jego zlecenie.
 3. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie są własnością Archipelagu Piękna i są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej zgody na piśmie. Wykorzystanie treści lub znaków bez takiej zgody może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 4. Na stronie Serwisu mogą znajdować się linki przekierowujące na inne strony www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
 5. Wszelkie treści (ogłoszenia, reklamy) zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Archipelagu Piękna.
 6. Uniemożliwienie Administratorowi przez Użytkownika przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług jest równe z rezygnacją z usługi.
 7. W przypadku w którym nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o nie korzystanie z Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik w ramach oferowanych usług może pozostawić swoje dane za pośrednictwem formularza, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • dokonywania analiz oraz badań statystycznych, zapewniających bieżące doskonalenie usług polegających na dopasowaniu treści do potrzeb użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. RODO)
  • obsługi zapytań przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO)
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe rekomendowanym przez siebie podmiotom w celu świadczenia usług z zakresu oferty Archipelag Piękna Krystyna Nowicka, w szczególności:
  • W celach promocyjnych świadczonych przez Administratora usług (w tym publikacje na stronach własnych oraz portalach społecznościowych takich jak Facebook lub Instagram), przed, w trakcie lub po zakończeniu zabiegu - Administrator danych może proponować wykonanie zdjęcia uczestnikowi zabiegu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia oraz jego publikację jest dobrowolne.
  • Finalnymi adresatami danych osobowych pozostawionych Administratorowi (w sposób opisany w pkt 1) na zasadzie powierzenia przetwarzania danych są podmioty, które są partnerami i współpracownikami Administratora w ramach świadczonych usług.
  • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Pani/Pana dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
 1. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem – typu klient czy użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może wyrazić dodatkowo zgodę (zgoda wyrażona na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku) na przesyłanie drogą mailową lub za pośrednictwem sieci komórkowej (wiadomość sms) informacji handlowych (w tym newsletterów) przez Administratora oraz jego partnerów handlowych. W tym celu Administrator może korzystać z automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażona na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter.

Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji od Administratora, czy jego dane są przetwarzane. W takim przypadku ma prawo do dostępu do nich oraz pozyskanie stosownych wyjaśnień:
  • jaki jest cel przetwarzania danych,
  • komu zostały lub mogą zostać ujawnione dane,
  • jaki jest orientacyjny planowany okres przechowywania danych oraz jakie są czynniki, od których ten okres zależy,
  • dotyczących kategorii danych osobowych,
  • dotyczących zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Może on również oczekiwać uzupełnienia niekompletnych danych. Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić w następujących przypadkach:
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO
  • dane nie są już niezbędne do realizacji usług lub celów, dla których zostały udostępnione,
  • Użytkownik cofnął zgodę i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych,
  • Użytkownik wniesie sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 1. Użytkownik ma prawo otrzymać komplet swoich danych oraz zażądać przesłanie danych przez Administratora do innego Administratora, pod warunkiem, że odbywa się to zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO.
 2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera kontaktując z Administratorem pod adresem kontakt@archipelagpiekna.pl
 3. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania treści) w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest z tym związane.
 5. W przypadku wątpliwości, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie www.archipelagpiekna.pl

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu www.archipelagpiekna.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa www.archipelagpiekna.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

 1. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki cookies rozpoznają urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników w celu doskonalenia dostarczanych usług.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe.
  • Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki).
  • Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  • Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 1. W celu polepszania użyteczności serwisu na stronie zainstalowane jest narzędzie statystyczne Google Analytics. Jego funkcja polega na monitorowaniu ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje nie są udostępniane innym podmiotom. Jeżeli chcesz zablokować udostępnianie informacji o aktywności na stronie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki dostępnego pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631
 2. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 

menuarrow-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram